Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

5.7.2018 10:22

Mitä tapahtuu työsuojelutarkastuksessa?

Työsuojelutarkastuksia tehdään vuosittain kymmeniin tuhansiin yrityksiin. Työsuojelun valvonta työpaikoilla on Suomessa aluehallintoviraston (AVI) vastuulla. Työsuojelutarkastukset voivat olla yleisiä, jolloin tarkastukset kohdistuvat tietyn toimialan yrityksiin tai kohdennettuja, jolloin tarkastus kohdistuu tiettyyn osa-alueeseen esim. yrityksen työaikakirjanpito.

Mikä on työsuojelutarkastus?

Työsuojelutarkastus on työsuojelun valvontaan kuuluva käynti työpaikalle tai muuhun tarkastuskohteeseen. Tarkastuksella seurataan työpaikan turvallisuutta ja/tai muita valvonnan piiriin kuuluvia olosuhteita. Tarkastuksesta ilmoitetaan yleensä etukäteen ja toimitetaan myös lista niistä asioista ja dokumenteista mitä työsuojelutarkastaja haluaa nähdä. Tarkastuksia tehdään myös ennakkoon ilmoittamatta, valvonnan kannalta perustelluista syistä.

 

Miksi työsuojelutarkastuksia tehdään?

Työturvallisuus on tärkeä asia työpaikalla. Työnantaja vastaa siitä, että työtä voidaan tehdä turvallisesti. Työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijät työhön ja turvallisuusohjeisiin, sekä opettaa oikeat työtavat. Työntekijöiden on myös itse huolehdittava työturvallisuudesta ja tehdä työ ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuusasioita valvovat työsuojeluviranomaiset pyrkivät omalla toiminnallaan ylläpitämään ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja.

 

Mitä ja miten voit ennakoida?

 Tarkasta että ainakin nämä asiakirjat löytyvät yrityksestäsi ja ovat ajan tasalla

 1. tapaturmavakuutus
 2. työsuojelun toimintaohjelma tai muu vastaava ohjelma
 • yrityksen palveluksessa yli 20 henkilöä henkilöstösuunnitelma
 • yrityksen palveluksessa yli 30 henkilöä koulutussuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 1. työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon työpaikkaselvitys
 2. vaarojen selvittämiseen ja arviointiin liittyvät asiakirjat
 3. työaikakirjanpito, josta ilmenee työntekijöittäin tehdyt työtunnit, kertyneet ylityötunnit edelliseltä ja kuluvalta vuodelta sekä mahdollisesti käytössä olevan liukuvan työajan saldokertymätiedot
 4. työsopimukset tai muutoin kirjallisesti työntekijöille annetut työnteon keskeiset ehdot

Aluehallintoviraston (AVI)n tarkastuksella käsiteltävät asiat kerrotaan tarkastusilmoituksessa.

Kun tarkastaja saapuu yritykseesi, käytte hänen kanssaan heidän tarkastusilmoituksessa olevat asiakirjat ja asiat läpi. Pääsääntöisesti tarkastuksella käsitellään

 • työnantajan yleiset velvollisuudet
 • tietyt työsuojelun perusasiat sekä alakohtaiset riskitekijät
 • valvotaan myös lakisääteistä työterveyshuoltoa
 • vaarojen selvittä­mistä ja arviointia
 • työ­ paikkaselvityksen toteuttamisesta
 • miten työnantaja on selvittänyt ja arvioinut työhön liittyvät vaara- ja kuormitustekijät onko huomioitu työpaikan kaikki olosuhteet, mukaan lukien työn psykososiaaliset kuormitustekijät
 • työ­aika seuranta
 • työnantaja on antanut työntekijöille työnteon keskeiset ehdot kirjallisesti.

 

Tarkastuksen lopuksi käydään työsuojelutarkastajan kanssa läpi minkälaiseksi hän arvioi työympäristön ja mitä mahdollisia lainsäädännön vastaisia puutteita on havainnut. Työsuojelutarkastaja laatii havainnoistaan tarkastuskertomuksen. Mikäli tarkastuksessa ilmenee puutteita seuraa siitä yrityksellä toimenpiteitä saattaa asia kuntoon. Vähäisten puutteiden korjaamiseksi tarkastaja voi antaa toimintaohjeet tarkastuskertomuksessaan. Suurempien puutteiden korjaamisesta tarkastaja antaa kehotuksen määräajassa, jonka noudattamista valvotaan. Mikäli työpaikalla on hengenvaaraa aiheuttavia puutteita työturvallisuudessa tarkastaja voi kieltää työnteon jatkamisen tai määrätä käyttökieltoon.

 

Lähteet:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20yhteistoiminnasta%20yrityksess%C3%A4%20

www.tyosuojelu.fi/

Lue myös blogini Mikä on työaikakirjanpito

 

Tutustu webinaareihimme

 

Priima Yrityslaskenta on tukena asiakkaan arjessa ja neuvonantajana päätöksenteon hetkellä

Tilitoimistomme auttaa työaikakirjanpidon toteuttamisessa arvioimalla yhdessä yrityksen kanssa erilaisia työajan seurantavaihtoehtoja. 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin