MINÄ

Rauhala Yhtiöt -konsernin työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan tässä vastuullisuusdokumentissa esille tuotuja asioita, sekä konsernin strategiaa ja siinä määriteltyjä arvoja.

Yksilöllä on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa aktiivisesti tämän vastuullisuusdokumentin sisältöön ja sen ilmenemiseen arjessa.

Jokainen yksilö on omalta osaltaan vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista.

 

ME

Olemme perheyritys, jonka toiminnan keskiössä on vastuullinen toiminta. Vastuullinen toiminta tarkoittaa yrityksessämme seuraavia asioita:

Työhyvinvointi on meille toiminnan kulmakivi. Ihmiset tekevät asiat ja siksi haluamme pitää erinomaista huolta konsernissamme työskentelevistä ihmisistä. Työhyvinvointi näkyy meillä yhdessä luodun ilmapiirin lisäksi työn tekemisen joustavuutena, monipuolisina henkilökuntaetuina sekä laajoina terveyden ja hyvinvoinnin palveluina. Vastuullisena työnantajana haluamme luoda henkilöstöllemme luottamuksen tunteen tämän hetken elämiseen ja tulevaisuuteen. Uskomme työntekijöiden hyvinvoinnin heijastuvan myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme asti.

Henkilöstömme hyvinvointia mitataan säännöllisesti. Henkilöstötyytyväisyyskyselyiden tulokset käydään läpi henkilökunnan kanssa ja niiden pohjalta määritellään kehitystoimenpiteet, joiden toteutumista seurataan.

Haluamme olla liiketoiminnallisesti tuloksellinen toimija, sillä tämä mahdollistaa meille tulevaisuuden.       Yritystoimintamme keskeinen lähtökohta on kasvattaa yritystä sekä tehdä hyvää tulosta ja tätä kautta tuoda lisäarvoa omistajille. Omistajastrategiamme mukaisesti yrityksemme tavoitteena ei ole maksimoida lyhyellä aikavälillä tuloksentekokykyä, vaan toimia pitkäjänteisenä, vastuullisena toimijana kotimaisessa yrityskentässä.

Suomalainen yrityksemme noudattaa toiminnassaan Suomen Lakia ja asetuksia sekä eettisiä yritystoimintaan liittyviä periaatteita. Maksamme veromme Suomeen. Rauhala Yhtiöt Oy -konsernin verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Tästä yrityksen maksamien yritysverojen osuus oli 280 teuroa, henkilöstöön liittyviä veromaksuja oli 710 teuroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 630 teuroa.

Konsernimme toteuttaa toiminnassaan kaikilta osin hyvää hallintotapaa. Rauhala Yhtiöiden ja sen tytäryhtiöiden yhtiökokoukset ovat valinneet yrityksille hallitukset, joissa on myös yrityksemme ulkopuolisia jäseniä. Yhtiöiden hallitukset valitsevat puolestaan toimitusjohtajan, joka toteuttaa hallituksen määrittelemää strategiaa sekä siihen sisältyviä tavoitteita. Hallitukset kokoontuvat säännöllisesti.

Säännöllisiä kokouksia pitää myös yhtiössämme toimiva työsuojelutoimikunta. Toimikunnassa vaikuttavat työntekijöiden valitsemat edustajat, joiden tehtävänä on tuoda toimikunnan tietoisuuteen mahdollisia epäkohtia ja valvoa niihin puuttumista.

Toteutamme tasa-arvoisuuden periaatetta kaikessa toiminnassamme. Kiusaamiselle, syrjinnälle ja epäasialliselle käyttäytymiselle on yrityksissämme nollatoleranssi. Kaikkiin tällaisiin epäkohtiin puututaan välittömästi.

 

YHTEISÖ

Asiakkaamme ovat osa yhteisöämme. Palvelumme ovat sellaisia, joita asiakasyritys aidosti tarvitsee ja joista se saa lisäarvoa omaan toimintaansa. Asiakaspalvelumme on kasvollista, meillä puhelimeen tai digitaalisiin kanaviin vastaa aina ihminen. Asiakassuosituksemme perustuvat aitoon asiakaskokemukseen. Tarjoamme luotettavaa palvelua – ihmiseltä ihmiselle.

Kumppanivalintamme perustuvat liiketoimintastrategioihimme, jotka noudattava tässä vastuullisuusdokumentissa määriteltyjä asioita.

Olemme aktiivinen toimija alueemme ja valtakunnallisissa yrityselämään liittyvissä organisaatioissa. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa myönteisesti yrityselämän kehittymiseen ja kehittämiseen. Teemme kiinteää yhteistyötä myös koulutusorganisaatioiden kanssa mahdollistaen opiskelijoiden tutustumisen työelämään oikean arjen kautta.

Markkinointi- ja viestintäkäytänteissä noudatamme Suomen Lakia sekä yritysviestinnän eettisiä periaatteita.

 

YHTEISKUNTA

Olemme vastuullinen työllistäjä vaikuttaen siten yhteiskunnan toimivuuteen sen eri tasoilla. Kannamme meillä työskentelevistä ihmisistä sosiaalisen vastuun kaikissa tilanteissa.

Sitoudumme vastustamaan harmaata taloutta ja korruptiota. Hoidamme yritystoiminnan lakisääteiset velvoitteet asianmukaisesti.

Noudatamme tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä parhaita käytänteitä sekä sisäisessä toiminnassamme että asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Edistämme aktiivisesti tietoturvan ja tietosuojan toteutumista kaikissa sidosryhmissämme.

Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

 

MAAILMA

Haluamme tehdä sellaisia ratkaisuja ja valintoja, jotka vaikuttavat hiilijalanjälkeemme vähentävästi. Toivomme kumppaneidemme kiinnittävän huomiota omaan hiilijalanjälkeensä.

Noudatamme ihmisoikeuksia, jotka takaavat jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläiset oikeudet ja ihmisarvoisen elämän.