Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Vuosi 2023 toi muutoksia työaikalakiin ja työsopimuslakiin

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

20.2.2023 8:57

Vuosi 2023 toi muutoksia työaikalakiin ja työsopimuslakiin

Viime vuonna nämä lait saivat muutoksia liittyen vaihtelevaan työaikaan ja työnantajan selontekovelvollisuuteen. Tämän vuoden alusta lait saivat lisää muutoksia. Muutoksia tuli osa-aikatyöhön, työllistymisvapaaseen ja muutosturvaan, joista säädetään työsopimuslaissa ja työaikalaissa.

 

Positiivisia muutoksia 55 vuotta täyttäneille

Laissa on määritelty tietyt sosiaaliset ja terveydelliset tilanteet, joiden vuoksi työnantajan on järjestettävä mahdollisuus osa-aikatyöhön (työsopimuslaki 4 luku 4§ ja 5§ sekä työaikalaki 15§). Vuoden alusta lakiin lisättiin osittaisen sairausloman lisäksi kohta, että kaikki 55 vuotta täyttäneet henkilöt voivat anoa osa-aikatyötä ja työnantajan on tämä mahdollistettava. Kriteereinä on, että työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta. Lakimuutoksen tarkoituksena on ylläpitää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista, työmarkkina-asemaa ja työllisyysastetta.

Kaikissa tilanteissa, joissa työaikaa halutaan lyhentää, tulee se tehdä sopimalla ja sopimusta tehdessä on otettava huomioon työntekijän tarpeet ja työnantajan liiketoiminta. Jos työnantaja haluaa kieltäytyä 15 §:ään perustuvasta osa-aikatyön järjestämisestä, on työnantajan tehtävä kirjallinen perustelu anomuksen hylkäämiselle. Tämä perusteluvelvollisuus on ollut laissa jo ennestään, mutta erittäin tärkeää tuoda julki lakimuutostilanteissa.

 

Tukea työllistymiseen ja muutosturvaa

Työsopimuslakiin tuli vuoden alussa uusi pykälä (7:12a), jossa säädetään 55 vuotta täyttäneiden oikeudesta työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Jos työsuhde päättyy tuotannollistaloudellisin perustein ja on kestänyt irtisanomishetkellä vähintään 5 vuotta yhdenjaksoisesti (alle kuukauden keskeytyksiä ei oteta huomioon), on työntekijällä oikeus poikkeukselliseen työllistymisvapaan kestoon:

 1. 5 työpäivää, jos irtisanomisaika alle 1 kk
 2. 15 työpäivää, jos irtisanomisaika 1-4 kk
 3. 25 työpäivää, jos irtisanomisaika yli 4 kk

Työllistymisvapaa antaa työntekijälle oikeuden osallistua irtisanomisajalla:

  • työllisyyssuunnitelman laatimiseen
  • työvoimakoulutukseen sekä siihen liittyvään harjoitteluun ja työssäoppimiseen
  • oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun
  • uudelleensijoitusvalmennukseen
  • muutosturvakoulutukseen
  • osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen


Työnantajalle tiedottamisvelvollisuus muutosturvakoulutuksesta ja muutosturvarahasta

Työsopimuslakiin lisättiin vuoden alusta lainkohta, joka velvoittaa työnantajaa tiedottamaan työntekijää hänen oikeudestaan muutosturvakoulutukseen (julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki 5 a luku) ja muutosturvarahaan (työttömyysturvalaki 9 luku). Jotta 55 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu näihin etuuksiin, on hänen työsuhteensa täytynyt kestää vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti tai alle 30 päivän kestävin keskeytyksin.

Näitä lain kohtia sovelletaan, kun irtisanomispäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.

 

Olemme kirjoittaneet blogin myös perhevapaauudistuksen tuomista muutoksista

Lue blogi

Tarjoamme luotettavat palkanlaskennan palvelut ihmiseltä ihmiselle, tutustu Priima Yrityslaskennan palkanlaskentapalveluihin

Lue lisää palkanlaskentapalveluistamme

Haluatko jättää meille yhteydenottopyynnön?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Takaisin blogiin