Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Miten yrityksen tuloslaskelmaa tulkittiikaan?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

24.2.2023 9:10

Miten yrityksen tuloslaskelmaa tulkittiikaan?

 

Tuloslaskelman tehtävä

Kaikki liiketoiminnan rahavirrat liikkuvat kirjanpidon kautta jompaankumpaan, tuloslaskelmaan tai taseeseen. Tässä blogitekstissä perehdytään vain tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmaa on tärkeä ymmärtää, jotta pystyy muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan yrityksen tai yhteisön taloudesta.

Tuloslaskelmassa esitetään, millaisista eristä yrityksen tai yhteisön tulos on syntynyt tarkasteltavan jakson aikana. Jakso voi olla juoksevan kirjanpidon kuukausijakso tai muulla tavalla valittu ajanjakso, esimerkiksi kalenterivuosi tai tilikausi. Tuloslaskelma kertoo yrityksen toiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Tuloslaskelmassa esitetyt luvut ovat arvolisäverottomia. Arvonlisäverot näkyvät kirjanpidossa vain taseessa joko alv. saamisena tai alv. velkana.

 

Tuloslaskelman rakenne

Tuloslaskelman pääluokat/erät esitetään kirjanpitoasetuksen määräämässä järjestyksessä:

1. Liikevaihto
(Koostuu yrityksen myynnistä. Vähennetty myönnetyt alennukset ja arvonlisävero.)

2. Liiketoiminnan muut tuotot
(Ei varsinaisen liiketoiminnan kautta syntyneet tuotot, esim. vuokratulot tai työllistämistuet.)

3. Materiaalit ja palvelut
(Tuotteita/palveluita varten hankitut ostot.)

4. Henkilöstökulut
(palkat, eläkkeet, sivukulut, kertyneet lomat)

5. Poistot ja arvonalentumiset
(pitkävaikutteiset menot ja suurimmat hankinnat, esim. rakennukset ja kalusto)

6. Liiketoiminnan muut kulut
(Muut juoksevat kulut, esim. kiinteistö- ja hallintokulut, markkinointi, laite- ja esinevuokrat. Käytännössä siis kaikki ne kulut, jotka eivät suoraan riipu myynnin määrästä.)


LIIKEVOITTO (TAI TAPPIO)

7. Rahoitustuotot ja kulut
(rahoituksen antamisesta ja ottamisesta aiheutuvat tulot ja kulut)


VOITTO (TAI TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

8. Tilinpäätössiirrot
(verotukselliset tuloksen järjestelyerät)

9. Tuloverot
(tulokseen perustuvat verot)


TILIKAUDEN VOITTO (TAI TAPPIO)

Tuloslaskelma on käytännössä vähennyslaskumuodossa oleva yhteenlaskelma. Yrityksen seurantajakson tuotoista vähennetään seurantajakson kulut. Liikevaihto (1. kohta) ja liiketoiminnan muut tuotot (2. kohta) esittävät yritykselle tulleita varoja ja ovat +-merkkisiä lukuja. Näistä lähdetään sitten miinustamaan pois kohdat 3.-9. aina materiaaleista tuloveroihin. Mitä tuloslaskelman eristä, välisummista ja lopputulemasta voidaan tulkita?

Yrityksen kannattavuuden tarkastelu ja tuloslaskelman tulkinta

Tuloslaskelman erät, välisummat ja lopputulema antavat tärkeää tietoa yrityksen kannattavuudesta. Kannattavuudesta saatu taloustieto voidaan johtaa edelleen päätöksenteon tueksi liiketoiminnan seuraavia pelisiirtoja mietittäessä. Tässä muutamia yleisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja, joita yrityksen on hyvä tuloslaskelmasta seurata:

Myyntikate ja myyntikate-%

Myyntikate kertoo yrityksen tuotteiden ja myynnin kannattavuudesta. Myyntikate saadaan, kun liikevaihdosta (1. kohta) vähennetään materiaalit ja palvelut (3. kohta). Myyntikatteesta käytetään myös termiä bruttotulos.

myyntikate = liikevaihto - materiaalit ja palvelut

Myyntikatteen lisäksi tarkastellaan usein myyntikate-%. Myyntikate-% antaa tietoa tuotteiden ja tuoteryhmien kannattavuuden seurantaan ja hinnoitteluun. Myyntikate-%:n laskentakaava on seuraava:

myyntikate-% = 100 x myyntikate / liikevaihto

Myyntikate on aina toimiala- ja yrityskohtainen, se vaihtelee suuresti aloittain ja on sidottu yrityksen kulurakenteeseen. Tästä syystä eri toimialojen luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia ja myyntikateprosentille ei ole olemassa yleisiä viitearvoja, joiden sisällä kaikkien liiketoimintojen tulisi pysyä. Tärkeä on huomata, että myyntikatteelta pitää pystyä kattamaan minimissään yrityksen kiinteät kulut ja rahoituskulut, jolloin ollaan vasta nolla tuloksessa. Oman toimialan toteutuneista myyntikate-% kannattaa kysyä lisää omalta kirjanpitäjältäsi tai tilitoimistosta.

Käyttökate ja käyttökate-%

Käyttökate kertoo rahamäärän, joka liikevaihdosta (1. kohta) jää, kun siitä poistetaan yrityksen muuttuvat ja kiinteät kulut eli yrityksen toimintakulut (5. kohta). Käyttökate kertoo, paljonko yrityksellä on varoja maksaa korkoja ja veroja ja kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta toimintakulujen jälkeen. Käyttökate antaa vertailtavaa tietoa yrityksen kannattavuudesta ottamatta kantaa ylläpitämisen kuluihin tai kasvuun.

käyttökate = liikevaihto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate-% kertoo mm., millaiset hintapaineet yritys pystyy kestämään.

käyttökate-% = 100 x käyttökate / liikevaihto

Myös käyttökatteet vaihtelevat suuresti aloittain, mutta ovat ehkä aavistuksen paremmin vertailtavissa keskenään kuin myyntikate. 

Liikevoitto ja liikevoitto-%

Liikevoitto on tuloslaskelman ensimmäinen välitulos ja kertoo, paljonko tuotoista (1. ja 2. kohta) jää jäljelle ennen rahoituseriä ja veroja eli paljonko liiketoiminnasta jää jäljelle, kun siitä vähennetään liiketoiminnan pyörittämisestä aiheutuvat kulut. Liikevoitosta ja liikevoitto-% käytetään myös synonyymeja liiketulos ja liiketulos-%. 

liikevoitto = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - toimintakulut - poistot ja arvonalennukset

Liiketulos-% kuvaa liiketuloksen suhdetta liikevaihtoon. 

liikevoitto-% = 100 x liikevoitto / liikevaihto

Huomaathan, että liikevoiton yläpuoliset tuloslaskelman erät ovat ne, joihin yritys pystyy vaikuttamaan. Liikevoiton alapuoliset erät ovat kuluja, jotka nousevat sopimuksista ja lakipykälistä.

Tilikauden voitto (tai tappio) ja tase

Tilikauden voitto (tai tappio) on tuloslaskelman viimeinen summa, joka näyttää yrityksen / yhteisön kannattavuuden valitulta ajanjaksolta tai tilikaudelta. Kyseessä on se kuuluisa viivan alapuolinen luku, jossa tavoitellaan plusmerkkistä tulosta. Tilikauden voitto (tai tappio) rivistä käytetään myös synonyymeja tilikauden tulos tai nettotulos. 

Tilikauden voitto (tai tappio) = liikevaihto - muuttuvat kulut - kiinteät kulut - poistot - arvonalennukset - korot - verot

Tilikauden voitto (tai tappio) siirtyy näkymään myös taseessa ja kertoo yrityksen pääomatilanteesta. Kannattavuuden seurantaan tulisikin ottaa mukaan myös taseen luvut, sillä tuloslaskelman luvut ovat osa tasetta. Taseen avulla yritys pystyy tarkastelemaan tarkemmin kannattavuuttaan sekä laajentamaan talouden analysointia maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seurantaan.

 Lopuksi

Tilitoimistomme pystyy tuottamaan yrityksellesi tärkeät talousraportit ja auttamaan niiden tulkinnassa. Sinun ei itse tarvitse muistella laskukaavoja ja kiemuroita. Katsotaan yhdessä, millaiset raportit tukevat johtamistasi ja yrityksesi taloudenseurantaa parhaiten. Autamme myös lukujen tulkinnassa, että osaat suunnata huomiosi oleellisiin asioihin.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Alkuperäinen blogiteksti julkaistu 5.11.2021. Tekstiä päivitetty 24.2.2023.

Takaisin blogiin