Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • HR-FOORUMI 2017 keskittyi henkilöstökäytäntöjen kehittämiseen

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

27.2.2017 12:04

HR-FOORUMI 2017 keskittyi henkilöstökäytäntöjen kehittämiseen

Priima Yrityslaskenta järjesti perinteisen HR-Foorumin Seinäjoella. Johtamistaidon professori, Riitta Viitala, Vaasan yliopistosta oli HR-Foorumin pääasiantuntija. Tilaisuus kokosi yhteen HR-asiantuntijoita sekä HR-asioista kiinnostuneita henkilöitä. Tämä teksti on tiivistelmä tilaisuuden materiaalista.

 

Pienilläkin henkilöstökäytäntöjen kehittämistoimenpiteillä saadaan paljon aikaan

Yksityissektorin työntekijöistä kolme viidestä työllistyy Suomessa pk-yrityksiin, joten niiden henkilöstöjohtamisen tilan ja henkilöstökäytäntöjen merkitys on työelämän laadun kannalta merkittävä tekijä. Riitta Viitala totesi, että jo pienilläkin henkilöstökäytäntöjen kehittämistoimenpiteillä saadaan paljon aikaan ja panostukset näkyvät yrityksen tuloksessa. Henkilöstöjohtamisessa on iso käyttämätön potentiaali.

Yrityksen henkilöstöjohtaminen sisältää: Strategisen henkilöstöjohtamisen, muutoksen johtamisen, henkilöstön ohjauksen (mm. esimiestyö) sekä henkilöstötoiminnot, -prosessit ja -käytännöt. Viimeksi mainittuihin kuuluvat henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, osaamisen kehittäminen, palkitseminen, suorituksen johtaminen, urajohtaminen ja henkilöstövähennykset. Henkilöstöjohtamisen päämääränä on huolehtia siitä, että henkilöstöresurssien puolesta yrityksen liiketoimintastrategia ja sen edellyttämät muutokset mahdollistuvat. Henkilöstöjohtamisen keinoin varmistetaan toiminnan edellyttämä henkilöstön määrä ja kohdentuminen, osaaminen, hyvinvointi sekä sitoutuminen.

 

Henkilöstöjohtaminen tulisi olla ennakoivaa toimintaa

Riitta Viitala totesi, että aktiivisesti pohdittu ja toteutettu strateginen henkilöstöjohtaminen on todellisuutta vielä harvoissa pk-yrityksissä ja henkilöstöjohtamisen laatu vaihtelee suuresti. Henkilöstöjohtaminen tulisi olla ennakoivaa toimintaa eli linjauksia tulevaisuuden henkilöstöratkaisuille, joilla varmistetaan onnistuminen perustehtävässä ja tavoitteiden saavuttaminen tulevaisuudessa.

Pk-yritysten henkilöstökäytännöille on tyypillistä, että ne ovat epämuodollisia ja jäsentymättömiä, niitä hoidetaan sitä mukaa kuin tarpeita ilmenee eikä niitä välttämättä linjata liiketoiminnan tarpeisiin.

Erityisesti henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen ovat monesti vakiintumattomia. Samoin vaihtelee paljon se, miten hoidetaan työhyvinvoinnin edistämistä ja palkitsemista. Vaihtelua on paljon myös siinä, miten systemaattisesti hoidetaan työilmapiiriä tai kehitetään organisaation kulttuuria. Henkilöstöjohtamisessa on iso käyttämätön potentiaali.

 

Yrityksessä tulisi

 1. olla henkilö, jolla olisi osaamista ja aikaa huolehtia ”omistajana” henkilöstöjohtamisen kokonaisuudesta ja joka osallistaisi siihen muuta johtoa ja henkilöstöä.
 2. määritellä liiketoiminnalle tärkeät henkilöstökäytännöt ja kehittää niihin johdonmukaisuutta ja tasalaatuisuutta varmistavat toimintamallit.
 3. määritellä yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden edellyttämä henkilöstön tavoitetila ja sen seurantaa tukeva mittaristo.
 4. kyetä kehittämään henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta ajallisesti kytköksissä yrityksen kehitysvaiheiden kanssa.

 

Mitä erityisesti kannattaa kehittää menestyäkseen?

Henkilöstöjohtamisen laatua ja asemaa yrityksessä määrittelee osaltaan yrityksen johtamisjärjestelmä. Jos henkilöstöasiat näkyvät esimerkiksi yrityksen strategisessa suunnittelussa, tavoiteasetannassa ja budjetoinnissa, seurannassa ja palkitsemiskäytännöissä sekä kokousten asialistoilla, on se merkki niiden tärkeyden tunnistamisesta yrityksen johtamisen kokonaisuudessa.

 • henkilöstöjohtamisen määrittely ja tietoinen johtaminen (johtoryhmän agendalle!)
 • laadun kehittäminen
 • ryhmä ja henkilökohtaisen tavoiteasetannan selkiyttäminen
 • tärkeiden HR-prosessien määrittely ja varmistaminen
 • paikallisen sopimisen hyödyntäminen

 

Tulevaisuuden haaste on ketterä HRM

Tähän Riitta Viitala antoi kuulijoille neljä asiaa mietittäväksi:

 • miettikää, miten voisitte hoitaa HRM-toimintoa mahdollisimman kevyellä järjestelmällä
 • välttäkää suurien organisaatioiden jäykkiä toimintamalleja aina kun voitte
 • luokaa omalaatuisia ja omaan organisaatioon sopivia käytäntöjä rohkeasti
 • kysykää mikä on tarpeellista ja mahdollista – ja antakaa muiden asioiden olla rauhassa

Moni pk-yritys voi saada hyvästä henkilöstöjohtamisesta merkittävän kilpailuedun verrattuna muihin alalla toimiviin yrityksiin.

 

Työkalu henkilöstöjohtamisen kehittämiseen

Tässä lopuksi vielä yksi potentiaalinen työkalu henkilöstöjohtamisen kehittämiseen Riitta Viitalalta

Viitalan kaavio-1

Portaikko lepää yrityksen liiketoimintastrategian ja taloudellisten edellytysten maaperällä.

Lähde: professori Riitta Viitalan käyttämä materiaali HR-Foorumissa 

Takaisin blogiin